حفاظت شده: license

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

برای نمایش یافتنِ دیدگاه‌ها رمز را بنویسید.

یک کژنمای جالب در کلیه

در تصویر زیر کورتکس یک کلیه از یک موش آزمایشگاهی سفید بزرگ را میبینید فضاهای خالی که به رنگ سفید دیده میشوند، منظرۀ طبیعی نیستند. اما اینها فقط آرتفکت هستند. دیوارۀ این فضاها، از سلولهای سنگفرشی ساده پوشیده شده اند … Continue reading

عضلۀ صاف؛ منظرۀ میکروسکوپی

عضلۀ صاف در طول قسمت عمدۀ لولۀ گوارش، دیوارۀ راههای هوایی، دستگاه ادراری و دستگاه تناسلی، دیوارۀ عروق خونی و دیوارۀ عروق لنفاوی بزرگ، و دیگر اندامهای بدن وجود دارد. اگر به وظائف عضلۀ صاف توجه داشته باشیم؛ ریخت شناسی … Continue reading

عضلۀ قلبی؛ منظرۀ میکروسکوپی

قلب. (حیوان نامشخص)  رنگامیزی هما.ئو.  تهیه شده در گارگاه فرزاد. توسط خانم سودابه هوشیاری. 1393 در تصویر بالا- راست، منظرۀ میکروسکوپی عضلۀ قلبی دیده می‌شود. بسیاری از دسته‌های تارهای عضلانی به صورت طولی برش خورده‌اند. همۀ این دسته‌ها، در جایی، به … Continue reading

cytoskleton movement

حرکت اندامکهای داخل سلول ویدیوی زیر از یک گرده گرفته شده است. این گرده در محیط کشت با ترکیبات مناسب، نگهداری شده و پس از چند دقیقه لوله های گرده از منافذ آن خارج شده و در حال رشد هستند. … Continue reading

لایه های دیوارۀ روده

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > کلیات و ساختار لولۀ گوارش > دیاگرام دیواره   لایه های دیوارۀ رودۀ کوچک – در طرح فوق برشی از قسمتی از رودۀ کوچک به منظور دریافت دیدی کلی از ساختار دیوارۀ لولۀ … Continue reading

لغتنامه دیوارۀ لولۀ گوارش

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > دیواره لوله گوارش > لغتنامۀ دیوارۀ لولۀ گوارش Ganglion cells سلول‌‌های گانگلیونی Abdomen آبدومن Sympathetic سمپاتیک Vermiform appendix آپاندیس Auerbach’s plexus Myenteric plexus شبکۀ عصبیِ اوئرباخ Antibody آنتی‌بادی Enteric Nervous System دستگاه عصبی … Continue reading