حفاظت شده: license

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

برای نمایش یافتن دیدگاه‌ها رمز عبور را بنویسید.

حفاظت شده: license

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

برای نمایش یافتن دیدگاه‌ها رمز عبور را بنویسید.

حفاظت شده: license

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

برای نمایش یافتن دیدگاه‌ها رمز عبور را بنویسید.

حفاظت شده: license

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

برای نمایش یافتن دیدگاه‌ها رمز عبور را بنویسید.

یک کژنمای جالب در کلیه

در تصویر زیر کورتکس یک کلیه از یک موش آزمایشگاهی سفید بزرگ را میبینید فضاهای خالی که به رنگ سفید دیده میشوند، منظرۀ طبیعی نیستند. اما اینها فقط آرتفکت هستند. دیوارۀ این فضاها، از سلولهای سنگفرشی ساده پوشیده شده اند … Continue reading

عضلۀ صاف؛ منظرۀ میکروسکوپی

عضلۀ صاف در طول قسمت عمدۀ لولۀ گوارش، دیوارۀ راههای هوایی، دستگاه ادراری و دستگاه تناسلی، دیوارۀ عروق خونی و دیوارۀ عروق لنفاوی بزرگ، و دیگر اندامهای بدن وجود دارد. اگر به وظائف عضلۀ صاف توجه داشته باشیم؛ ریخت شناسی … Continue reading

عضلۀ قلبی؛ منظرۀ میکروسکوپی

قلب. (حیوان نامشخص)  رنگامیزی هما.ئو.  تهیه شده در گارگاه فرزاد. توسط خانم سودابه هوشیاری. ۱۳۹۳ در تصویر بالا- راست، منظرۀ میکروسکوپی عضلۀ قلبی دیده می‌شود. بسیاری از دسته‌های تارهای عضلانی به صورت طولی برش خورده‌اند. همۀ این دسته‌ها، در جایی، به … Continue reading