۶۱۹۷۰۵-۶

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید” slide code: 619705-6 این تیغه در همۀ حاشیه مگر گوشۀ پایینی سمت چپ و گوشۀ بالایی راست (سرتیرهای قرمز) حاوی کپسول است. انشعاب ترابکولا از کپسول به داخل پارانشیم … Continue reading

۶۱۹۶۵۰-۶

تیغۀ میکروسکوپی کلیه جونده – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “کلیه” Slide Code: 619650-6 این تیغه از کلیۀ جونده اگر چه شامل مدولا و کورتکس کلیه است اما آرتفکت دارد. به توضیحات مراجعه کنید. Slide Code: 619650-6 کلیه جونده … Continue reading

۶۱۹۶۵۰-۷

تیغۀ میکروسکوپی کلیه جونده – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “کلیه” Slide Code: 619650-7 این تیغه حاوی کپسول، کورتکس، همۀ لایه های مدولا، پاپیلا، لگنچه و ساختارهایی از ناف کلیه (سرتیر سبز در تصویر بالا) است. در سمت راست … Continue reading

۶۱۹۶۵۰-۵

تیغۀ میکروسکوپی کلیه جونده – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “کلیه” Slide Code: 619650-5 این تیغه حاوی کورتکس، مدولا است. در قسمتی از بالای بافت آرتفکت گسیختگی رخ داده است. در پایینِ بافت، مقدار اندکی بافت چربی اطراف کلیه … Continue reading

۶۱۹۶۵۰-۴

تیغۀ میکروسکوپی کلیه جونده – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “ کورتکسِ کلیه” (این تیغه حاوی مدولا نیست اما برای مطالعه جزئیات گلومرول مناسب است.) Slide Code: 619650-4 این تیغه حاوی کورتکس کلیه یک جونده است.فاقد مدولا و ناف کلیه … Continue reading

۶۱۹۶۵۰-۳

تیغۀ میکروسکوپی کلیه جونده – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “کلیه” Slide Code: 619650-3 این تیغه حاوی کورتکس، مدولا و نواحی نزدیک به لگنچه است. در اطراف (سرتیر آبی) کپسول و کورتکس و سپس مدولا قابل مطالعه است. در … Continue reading

۶۱۹۶۵۰-۲

تیغۀ میکروسکوپی کلیه جونده – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “ کورتکسِ کلیه” (این تیغه حاوی مدولا نیست. اما برای مطالعه جزئیات جسمک مالپیگی مناسب است.) Slide Code: 619650-2 این تیغه حاوی کورتکس کلیه یک جونده است.فاقد مدولا و … Continue reading

۶۱۹۶۵۰-۱

تیغۀ میکروسکوپی کلیه جونده – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “کلیه” Slide Code: 619650-1 این تیغه حاوی کورتکس، مدولا و قسمتی از پاپیلای کلیه است. Slide Code: 619650-1 کلیه جونده – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی … Continue reading

یک کژنمای جالب در کلیه

در تصویر زیر کورتکس یک کلیه از یک موش آزمایشگاهی سفید بزرگ را میبینید فضاهای خالی که به رنگ سفید دیده میشوند، منظرۀ طبیعی نیستند. اما اینها فقط آرتفکت هستند. دیوارۀ این فضاها، از سلولهای سنگفرشی ساده پوشیده شده اند … Continue reading

عضلۀ صاف؛ منظرۀ میکروسکوپی

عضلۀ صاف در طول قسمت عمدۀ لولۀ گوارش، دیوارۀ راههای هوایی، دستگاه ادراری و دستگاه تناسلی، دیوارۀ عروق خونی و دیوارۀ عروق لنفاوی بزرگ، و دیگر اندامهای بدن وجود دارد. اگر به وظائف عضلۀ صاف توجه داشته باشیم؛ ریخت شناسی … Continue reading

عضلۀ قلبی؛ منظرۀ میکروسکوپی

قلب. (حیوان نامشخص)  رنگامیزی هما.ئو.  تهیه شده در گارگاه فرزاد. توسط خانم سودابه هوشیاری. ۱۳۹۳ در تصویر بالا- راست، منظرۀ میکروسکوپی عضلۀ قلبی دیده می‌شود. بسیاری از دسته‌های تارهای عضلانی به صورت طولی برش خورده‌اند. همۀ این دسته‌ها، در جایی، به … Continue reading