cytoskleton movement

حرکت اندامکهای داخل سلول ویدیوی زیر از یک گرده گرفته شده است. این گرده در محیط کشت با ترکیبات مناسب، نگهداری شده و پس از چند دقیقه لوله های گرده از منافذ آن خارج شده و در حال رشد هستند. … Continue reading

لایه های دیوارۀ روده

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > کلیات و ساختار لولۀ گوارش > دیاگرام دیواره   لایه های دیوارۀ رودۀ کوچک – در طرح فوق برشی از قسمتی از رودۀ کوچک به منظور دریافت دیدی کلی از ساختار دیوارۀ لولۀ … Continue reading

لغتنامه دیوارۀ لولۀ گوارش

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > دیواره لوله گوارش > لغتنامۀ دیوارۀ لولۀ گوارش Ganglion cells سلول‌‌های گانگلیونی Abdomen آبدومن Sympathetic سمپاتیک Vermiform appendix آپاندیس Auerbach’s plexus Myenteric plexus شبکۀ عصبیِ اوئرباخ Antibody آنتی‌بادی Enteric Nervous System دستگاه عصبی … Continue reading

نمای میکروسکوپی ایلئوم

مقطع عرضی ایلئوم – همۀ لایه های ایلئوم در شکل بالا دیده میشود. اپیتلیوم ایلئوم پرزهای بسیار کوتاه و نازک و پراکنده دارد و شکاف های روده ای (کرپپت) در آن به فراوانی دیده میشود. بلافاصله در زیر بافت پوششی، … Continue reading

تارهای عضلۀ خارجی لولۀ گوارش

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > کلیات و ساختار لولۀ گوارش > دیاگرام عضلۀ خارجی لایه‌‌‌های حلقوی و طولی عضلۀ خارجی در دیوارۀ لولۀ گوارش – لایۀ عضلۀ خارجی دیوارۀ لولۀ گوارش تقریبا در تمام مسیر خود دارای دو لایه … Continue reading

نمای میکروسکوپی دوازدهه

  مقطع عرضی دوازدهه – در تصویر سمت چپ، مقطعی عرضی از دوازدهه دیده میشود. لایه های چهارگانه مخاطه، زیرمخاطه، عضلۀ خارجی و سروزا در آن دیده میشود.به حجم زیاد غدد برونر که به طور متراکم قسمت بزرگی از زیرمخاطه … Continue reading

نمای میکروسکوپی معده

مقطع عرضی دیوارۀ معده – در سمت راست تصویر فوق، مقطع دیوارۀ معده و لایه های آن دیده میشود. مطابق با قوارۀ عمومی دیوارۀ لولۀ گوارش، از بالا به پایین اپیتلیوم، عضلۀ مخاطه، زیرمخاطه، و سه لایۀ عضلۀ خارجی دیده … Continue reading

طرح – پرز روده ای

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > کلیات و ساختار لولۀ گوارش > دیاگرام پرز طرحی از پرز روده ای؛ پرزهای روده ای موجب افزایش فوق العادۀ سطح جذب در روده میشوند. بافت شناسان برامدگیهای انگشتی شکلی که در روده وجود … Continue reading

کلیات و ساختار لولۀ گوارش

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > کلیات و ساختار لولۀ گوارش لغتنامۀ این لوح در این صفحه میابید: مراحل گوارش بلع هضم ترشح جذب ایمنی و محافظت مخاطه پلیسه حلقوی پرز پرزک گلیکوکالیکس لامیناپروپریا عضله مخاطه زیرمخاطه عضله خارجی شبکه … Continue reading

نمای میکروسکوپی بافتهای پوششی

‌بافت شناسی نظری > بافت پوششی> نمای میکروسکوپی بافت پوششی کلیه نمایشگاه مناسبی برای دیدن انواع بافت پوششی است. دیوارۀ خارجی گلومرول از بافت سنگفرشی ساده تشکیل شده است. مویرگ‌های داخل کلافه مویرگی نیز ازآندوتلیوم پوشیده شده که از نوع بافت سنگفرشی ساده است. نمای … Continue reading

مقطع طولی و عرضی عصب (رنگامیزی لوکسول آبی)

 بافت شناسی نظری > بافت عصبی > مقطع طولی و عرضی عصب (لوکسول)  شکل ۹-  مقطع عرضی از یک عصب متوسط؛ در این رنگامیزی اختصاصی برای آکسونها تشخیص آکسون­های میلینه با تمایز قابل توجهی آسان­تر شده است. در این نوع رنگامیزی از فلز مس … Continue reading

مقطع طولی و عرضی عصب (رنگامیزی هماتوکسیلین ائوزین)

  بافت شناسی نظری > بافت عصبی > مقطع طولی و عرضی عصب (هما.ئو.) شکل ۶- مقطع طولی از یک عصب محیطی در بزرگنمایی متوسط. آکسون در زیر میکروسکوپِ نوری به سختی دیده می­شود. آنچه قابل تشخیص است آکسون­های میلینه هستند که حدودِ آن را … Continue reading

جزئیات میکروسکوپی نخاع

  بافت شناسی نظری > بافت عصبی > نخاع شکل ۴- نخاع؛ شمارۀ ۱؛ یک نورونِ حرکتی بزرگ در شاخ قدامی نخاع. استطالۀ بزرگی از حیاط هسته به سمت مرکز نخاع کشیده شده. دور حیاط هسته منطقۀ سفیدی دیده می­شود که نتیجۀ “دستکاری” یا آرتیفکت … Continue reading