۶۱۹۶۵۰-۲

تیغۀ میکروسکوپی کلیه جونده – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “ کورتکسِ کلیه” (این تیغه حاوی مدولا نیست. اما برای مطالعه جزئیات جسمک مالپیگی مناسب است.)

Slide Code: 619650-2

این تیغه حاوی کورتکس کلیه یک جونده است.فاقد مدولا و ناف کلیه و پاپیلا است. جزئیات جسمک مالپیگی در این نمونه بسیار واضح است.

Slide Code: 619650-2

کلیه جونده – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴ برابر – قسمت عمده این میدان میکروسکوپی حاوی کورتکس است. در منتها الیه بالا و چپ تصویر کپسول کلیه با پیکان سیاه مشخص شده است. پیکانهای آبی رنگ جسمک مالپیگی را نشان میدهد. پیدا کردن جسمک مالپیگی و گلومرول در نمونۀ کلیه بسیار آسان است. گلومرول، کلافی است که به وسیلۀ یک هالۀ سفید رنگ احاطه شده است. این هاله در حالت طبیعی و زنده در حیوان به این اندازه عریض نیست. عریض بودن این هاله نتیجۀ جمع شدگیِ گلومرول طیِ روند تهیه بافت است. مابین گلومرولها لابیرنت کلیوی (renal labyrinth) شامل لوله های پیچیدۀ دور و نزدیک است.

Slide Code: 619650-2

کلیه جونده – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۱۰ برابر – جسمکهای مالپیگی به همراه جزئیات داخلی و جزئیات کپسول بومن (Bowman capsule) قابل مشاهده هستند. پیکان قرمز قطب عروقی ( vascular pole) یک جسمک مالپیگی را نشانه رفته است. در مجاورت آن یک جسمک مالپیگی نمایان است که قطب ادراری (urinary pole) آن با پیکان زرد مشخص شده است.

Slide Code: 619650-2

کلیه جونده – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴۰ برابر – در تصویر بالا یک جسمک مالپیگی در مرکز تصویر قرار دارد. فضای ادراری (urinary space) با پیکان زرد نشان داده شده است. این فضا در حالت طبیعی و در حیوان زنده به این اندازه عریض نیست. جمع شدگیِ گلومرول در اثر روند تهیه بافت موجب شده که این فضا در نمونه میکروسکوپی بیشتر شود. دیوارۀ جداری پوشیده از بافت پوششیِ سنگفرشی ساده است. هستۀ این بافت تَخت و کشیده است (سَرتیرهای زرد). دو قوسِ مویرگی از کلافۀ مویرگیِ گلومرول، با سَرتیرِ قرمز نشان داده شده است. این قوسهای مویرگی ممکن است حاوی گلبول قرمز باشند یا نباشند. دیوارۀ مویرگ نیز از بافت پوششی سنگفرشی ساده با هسته های تخت و کشیده تشکیل شده است. دیوارۀ لولۀ پیچیدۀ نزدیک (proximal convoluted tubule) و دیوارۀ لولۀ پیچیدۀ دور (distal convoluted tubule) از بافت پوششی مکعبی ساده تشکیل شده است.

مرزهای سلولها در این لوله ها را نمیتوان تشخیص داد اما از شکل و موقعیت هسته میتوان حدس زد که هر سلول چه شکل و موقعیتی دارد. دیوارۀ لولۀ نزدیک (پیکان سیاه) قطور تر است و فضای داخل این لوله تنگتر دیده میشود، سیتوپلاسم آنها ائوزنوفیل تر پس رنگینتر است. تعداد مقاطع لولۀ نزدیک از تعداد مقاطع لولۀ دور در کورتکس بیشتر است. میکروویلوسهای رأسِ سلولهای آن به صورت شعله به داخل فضای لوله دیده میشوند. فاصلۀ سلولها در دیوارۀ لولۀ نزدیک بیشتر به نظر میرسد. مویرگهای اطراف قابل تمایز نیستند اما گلبولهای قرمز درونِ آنها را میتوان تشخیص داد.

پیکان سبز خال فشرده یا ماکولا دِنسا ( macula densa ) را نشانه رفته است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *