اتّساع سینوزوئید کبد – لغتنامه آنژیکتازیِ کبدی hepatic angiectasis سانتریلوبولار centrilobular اتساع سینوزوئید sinusoidal dilatation سندرم واکنش التهاب سیستمیک Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) پِری‌پورتال periportal طناب کبدی hepatic cord پلیوزیس هپاتیس peliosis hepatis لوبول کبدی hepatic lobule تلانژیکتازی telangiectasia … Continue reading

یک کژنمای جالب در کلیه

در تصویر زیر کورتکس یک کلیه از یک موش آزمایشگاهی سفید بزرگ را میبینید فضاهای خالی که به رنگ سفید دیده میشوند، منظرۀ طبیعی نیستند. اما اینها فقط آرتفکت هستند. دیوارۀ این فضاها، از سلولهای سنگفرشی ساده پوشیده شده اند … Continue reading

برداشت بافت

برداشت بافت اولین مرحله در تهیه و آماده‌سازی بافت برای مشاهده زیر میکروسکوپ است. در این مرحله نیز مقصود اولیه این است که شکل میکروسکوپی بافت، تا حد مقدور، شبیه با آنچه در حالت زنده است باقی بماند. در جای … Continue reading

مطالب این صفحه صرفاَ به منظور اطلاع رسانی نظری است. بدون آموزش دیدن تحت نظر متخصصین اقدام به استفاده عملی از محتوای این صفحه نکنید. بسیاری از مواد شیمیای خطرناک و کشنده هستند! گذار و تهیۀ خِشتِ (بلوک) پارافینی پس … Continue reading

مطالب این صفحه صرفاَ به منظور اطلاع رسانی نظری است. بدون آموزش دیدن تحت نظر متخصصین اقدام به استفاده عملی از محتوای این صفحه نکنید. بدون آموزش دیدن تحت نظر متخصصین، از فرمالین استفاده نکنید! فرمالین ماده ای کشنده و … Continue reading

رنگامیزی آسان بشره پیاز

بشره پیاز با شاه توت رنگهای زیادی در اطراف ما هستند که میتوانیم از آنها برای رنگ کردن بافتها استفاده کنیم. با این رنگها اطلاعات زیادی از بافت نصیب ما میشود اما اطلاعاتی که با رنگ کردن با رنگ استاندارد … Continue reading

عضلۀ صاف؛ منظرۀ میکروسکوپی

عضلۀ صاف در طول قسمت عمدۀ لولۀ گوارش، دیوارۀ راههای هوایی، دستگاه ادراری و دستگاه تناسلی، دیوارۀ عروق خونی و دیوارۀ عروق لنفاوی بزرگ، و دیگر اندامهای بدن وجود دارد. اگر به وظائف عضلۀ صاف توجه داشته باشیم؛ ریخت شناسی … Continue reading

عضلۀ قلبی؛ منظرۀ میکروسکوپی

قلب. (حیوان نامشخص)  رنگامیزی هما.ئو.  تهیه شده در گارگاه فرزاد. توسط خانم سودابه هوشیاری. ۱۳۹۳ در تصویر بالا- راست، منظرۀ میکروسکوپی عضلۀ قلبی دیده می‌شود. بسیاری از دسته‌های تارهای عضلانی به صورت طولی برش خورده‌اند. همۀ این دسته‌ها، در جایی، به … Continue reading