۶۱۹۵۰۲-۹

تیغۀ میکروسکوپی دیوارۀ مری– مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “لولۀ گوارش-مری” Slide Code: 619502-9 مقطع عرضی از مری سگ – مناسب برای مطالعه و آموزش بافت پوششی مطبق سنگفرشی غیرشاخی- مناسب برای مطالعه و آموزش بافت شناسی مری. … Continue reading

۶۱۹۵۰۲-۷

تیغۀ میکروسکوپی دیوارۀ مری– مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “لولۀ گوارش-مری” Slide Code: 619502-7 مقطع عرضی از مری سگ – مناسب برای مطالعه و آموزش بافت پوششی مطبق سنگفرشی غیرشاخی- مناسب برای مطالعه و آموزش بافت شناسی مری. … Continue reading

۶۱۹۵۰۲-۳

تیغۀ میکروسکوپی دیوارۀ مری– مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “لولۀ گوارش-مری” Slide Code: 619502-3 مقطع عرضی از مری جونده – مناسب برای مطالعه و آموزش بافت پوششی مطبق سنگفرشی (شاخی) – مناسب برای مطالعه و آموزش بافت شناسی … Continue reading

۶۱۹۵۰۲-۱

تیغۀ میکروسکوپی دیوارۀ مری– مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “لولۀ گوارش-مری” Slide Code: 619502-1 مقطع عرضی از مری سگ – مناسب برای مطالعه و آموزش بافت پوششی مطبق سنگفرشی غیرشاخی- مناسب برای مطالعه و آموزش بافت شناسی مری. … Continue reading

۶۱۹۵۳۶-۵

تیغۀ میکروسکوپی دیوارۀ کیسۀ صفرا– مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “کیسۀ صفرا” همۀ لایه های کیسۀ صفرا در این تیغه قابل مطالعه است. این برش به صورت یک قوس روی تیغه مستقر شده است. مخاطه و فضای داخلیِ … Continue reading

۶۱۹۵۳۶-۳

تیغۀ میکروسکوپی دیوارۀ کیسۀ صفرا– مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “کیسۀ صفرا” slide code: 619536-3 همۀ لایه های کیسۀ صفرا در این تیغه قابل مطالعه است. این برش به صورت یک قوس روی تیغه مستقر شده است. مخاطه … Continue reading

۶۱۹۵۳۶-۱

تیغۀ میکروسکوپی دیوارۀ کیسۀ صفرا– مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “کیسۀ صفرا” slide code: 619536-1 همۀ لایه های کیسۀ صفرا در این تیغه قابل مطالعه است. این برش به صورت یک قوس روی تیغه مستقر شده است. مخاطه … Continue reading

۶۱۹۷۰۵-۲

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید” slide code: 619705-2 این تیغه در همۀ حاشیه مگر قسمتی در سمت راست (سرتیر سیاه) حاوی کپسول است. انشعاب ترابکولا از کپسول به داخل پارانشیم در چند محل از … Continue reading

۶۱۹۷۰۵-۱۰

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید” slide code: 619705-10 این تیغه در همۀ حاشیه مگر گوشۀ سمت راست و گوشۀ سمت چپ (پیکانهای قرمز) حاوی کپسول است. انشعاب ترابکولا از کپسول به داخل پارانشیم در … Continue reading

۶۱۹۷۰۵-۹

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید” slide code: 619705-9 این تیغه در همۀ حاشیه مگر گوشۀ سمت راست (پیکان قرمز) حاوی کپسول است. انشعاب ترابکولا از کپسول به داخل پارانشیم در چند محل از جمله … Continue reading

۶۱۹۷۰۵-۸

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید” slide code: 619705-8 این تیغه توسط سودابه هوشیاری تهیه شده است و توضیحات از احمد محبی آشتیانی است. slide code: 619705-8 این تیغه در همۀ حاشیه مگر گوشۀ پایینی … Continue reading

۶۱۹۷۰۵-۷

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید” slide code: 619705-7 این تیغه در همۀ حاشیه مگر گوشۀ پایینی سمت چپ و گوشۀ راست (سرتیرهای قرمز) حاوی کپسول است. انشعاب ترابکولا از کپسول به داخل پارانشیم در … Continue reading

۶۱۹۷۰۵-۵

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید” slide code: 619705-5 این تیغه در همۀ حاشیه مگر گوشۀ پایینی سمت چپ (سرتیر قرمز) حاوی کپسول است. انشعاب ترابکولا از کپسول به داخل پارانشیم در چند محل از … Continue reading

۶۱۹۷۰۵-۴

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید” slide code: 619705-4 این تیغه در همۀ حاشیه مگر ضلع سمت راست (سرتیرهای قرمز) حاوی کپسول است. انشعاب ترابکولا از کپسول به داخل پارانشیم در چند محل از جمله … Continue reading

۶۱۹۷۰۵-۳

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید” slide code: 619705-3 این تیغه در همۀ حاشیه مگر قسمتی در سمت راست (سرتیر قرمز) حاوی کپسول است. انشعاب ترابکولا از کپسول به داخل پارانشیم در چند محل از … Continue reading

۶۱۹۷۰۵-۱

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید” slide code: 619705-1 این تیغه حاوی کپسول (سرتیر آبی)، پارانشیم و داربست و همۀ اجزاء میکروسکوپی تیروئید است. یرتیرهای قرمز آرتفکت چین خوردگی را نشان میدهد. سرتیر زرد … Continue reading

۶۱۹۶۵۰-۸

تیغۀ میکروسکوپی کلیه جونده – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “کلیه” Slide Code: 619650-8 این تیغه حاوی کپسول، کورتکس، همۀ لایه های مدولا، پاپیلا، لگنچه و ساختارهایی از ناف کلیه (سرتیر سبز در تصویر بالا) است. در سمت راست … Continue reading