۶۱۹۸۰۶-۱

تیغۀ میکروسکوپی لولۀ فالوپ– مناسب برای درس دستگاه تناسلی – لولۀ فالوپ.

slide code: 619806-1
این نمونه مقطع عرضی از قسمت کوزه (ampulla) از لولۀ فالوپ یک پستاندار است و با شیوۀ معمولی هماتوکسیلین و ائوزین رنگامیزی شده است. شامل همۀ لایه های سروزا، موسکولاریس و موکوزای این اندام است.
قسمت محصور در چارچوب در تصاویر زیر نمایانده شده است.
این تیغه توسط سودابه هوشیاری تهیه شده است و توضیحات از احمد محبی آشتیانی است.
لولۀ فالوپ بزرگنمایی عدسی شیئی ۴ برابر

در تصویر فوق لایه های سه گانۀ لولۀ فالوپ دیده میشود. از بالا به پایین: فضای پریتونئوم، سروزای لولۀ فالوپ (پیکان سیاه)، موسکولاریس یا لایۀ عضلانی (پیکان سفید)، و مخاطه یا موکوزا (پیکان سبز) دیده میشوند. توجه کنید که موکوزا در این قسمت از لولۀ فالوپ به صورت چینهای متعدد و پیچیده و طولانی به داخل فضای داخلی لوله شکل گرفته اند.
بین مخاطه و لالۀ عضلانی مرز مشخصی وجود ندارد و زیرمخاطه در این اندام دیده نمیشود.
جزئیات بیشتر قسمتهای محصور در چارچوبها را با بزرگنمایی بالاتر در پایین ملاحظه کنید.

لولۀ فالوپ -بزرگنمایی عدسی شیئی ۱۰ برابر

در این تصویر هر سه لایۀ دیوارۀ لولۀ فالوپ قابل مشاهده هستند. سرتیر قرمز سروزا را نشان میدهد که خارجی ترین قسمت آن در واقع همان پریتونئوم است. سرتیر سفید و سرتیر سیاه موسکولاریس یا لایۀ عضلانی و سرتیر آبی اپیتلیوم از موکوزا را نشان میدهد.
بین مخاطه و لایۀ عضلانی مرز مشخصی وجود ندارد و زیرمخاطه در این اندام دیده نمیشود.
لایۀ عضلانی از دو لایه تشکیل شده است. لایۀ درونی حاوی تارهای حلقوی (سرتیر سیاه) و لایۀ بیرونی (سرتیر سفید) حاوی تارهای طولی است. این دو لایه در همۀ مناطق حد مشخصی ندارند اما راستای این دو لایه در این تصویر کاملا از هم متمایز هستند.
پیکانهای زرد و قرمز و آبی عصب، شریان و ورید را نشان میدهد.

لولۀ فالوپ -بزرگنمایی عدسی شیئی ۱۰ برابر

ساختار چینهای مخاطۀ لولۀ فالوپ در این تصویر واضحتر دیده میشود. اپیتلیوم با ساختار ستونی ساده (سرتیر سیاه) چین را احاطه کرده است و در مرکز هر چین، بافت همبند پر سلول دیده میشود. درست در مرکز هر چین یک رگ لنفی در راستای طولی چین وجود دارد که در تصویر بالا دیده نمیشود. رگ لنفاوی چون دقیقا در مرکز هر چین است در نمونه های لولۀ فالوپ به ندرت خود را نشان میدهد. بافت همبند چینها پر سلول است. هستۀ این سلولها، به شکلهای متنوع کروی، بیضوی و کشیده دیده میشوند. عروق خونی (پیکان سیاه) و دیگر اجزاء بافت همبند در این منطقه قابل مشاهده است.
جزئیات قسمت محصور در حصار سیاهرنگ را در شکلهای بعدی ملاحظه کن.

لولۀ فالوپ -بزرگنمایی عدسی شیئی ۴۰ برابر

اپیتلیوم ستونی ساده در این تصویر به طور واضح قابل تشخیص است. سلولهای این اپیتلیوم از یک نوع است که یا به صورت مژکدار یا غیرمژکدار (طاس) تظاهر میکنند.
مژکهای سطح چند سلول مژکدار با سرتیرهای سیاه و هستۀ یک سلول طاس با سرتیر سفید نموده شده است.
سلولهای غیر مژکدار هسته های کشیده دارند و گویا میان سلولهای اطراف فشرده شده اند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *