۶۱۹۷۰۵-۹

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید”

slide code: 619705-9

این تیغه در همۀ حاشیه مگر گوشۀ سمت راست (پیکان قرمز) حاوی کپسول است. انشعاب ترابکولا از کپسول به داخل پارانشیم در چند محل از جمله محلهایی که با پیکان زرد نشان داده شده قابل مشاهده است. چگونگی تشکیل لوبولهای تیروئید توسط این دیواره ها در این تصویر قابل مطالعه است. محدودۀ مشخص شده با مستطیل سفید، محلی از تیغه است که با بزرگنمایی ۴ برابر در پایین مشاهده میکنید.

این تیغه توسط سودابه هوشیاری تهیه شده است و توضیحات از احمد محبی آشتیانی است.

slide code: 619705-9

تیروئید – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴ برابر – انبان (فولیکول)های تیروئید به همراه مایع کولوئید، عروق بزرگ، و بافت همبند در این بزرگنمایی قابل تشخیص هستند. یک ترابکولا از داربست، با پیکان زرد مشخص شده. این دیواره ها تیروئید را به لوبولها تقسیم میکنند و محل عبور عروق (پیکانهای قرمز) بزرگ و اعصاب هستند. این عروق پیاپی به عروق کوچکتر منشعب میشود تا سرانجام به مویرگهای مجاور فولیکولها منتهی میشوند. در پایین تصویر، قسمتی از کپسول مشاهده میشود که با پیکان سیاه مشخص شد.

قسمت محاط در مستطیل را با بزرگنمایی بالاتر در تصویر زیر ببینید.

slide code: 619705-9

تیروئید – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۱۰ برابر – در این میدان میکروسکوپی جزئیات بافت همبند و عروق بزرگ و کوچک (پیکان قرمز) قابل مشاهده اند. این عروق در داربست از جنس بافت همبند (پیکان زرد) در جریان هستند.

مادۀ کولوئید در حالت طبیعی یک مایع نسبتاً همگن است اما در مسیر تهیۀ بافت دچار آرتفکتهای مختلف میشود (پیکانهای سیاه). ممکن است همه یا قسمتی از کولوئید، فولیکول را ترک کند یا حبابهای بزرگ در آن ایجاد شود یا قسمتی از ماده کولوئید ضخیم تر از قسمت مجاور باشد یا دچار پارگیهای موازی و غیرموازی باشد. برای مطالعۀ مادۀ کولوئید، فولیکولی را انتخاب کنید که شکل آن به حالت طبیعی نزدیکتر باشد (پیکان سبز).

قسمت محاط در مستطیل را با بزرگنمایی بالاتر در تصویر زیر ببینید.

slide code: 619705-9

تیروئید – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴۰ برابر – عروق بزرگ و کوچک با پیکان قرمز نمایش داده شده است. این عروق گاهی حاوی گلبول قرمز هستند. دیوارۀ این عروق با بافت سنگفرشی و هسته های تَخت و کشیده پوشیده شده اند. مجاورت این عروق با فولیکول، موقعیت مناسبی است تا این دو نوع بافت پوششی (مکعبی و سنگفرشی) با هم مقایسه شوند. پرخون و پرعروق بودنِ تیروئید در این بزرگنمایی به خوبی قابل مطالعه است.

دیوارۀ انبان (فولیکول) در تیروئید از اپیتلیوم مکعبی ساده است و تنها یک ردیف سلول دارد. دو پیکان سیاه فولیکولهایی را نشان میدهند که برش در آنها دور از قطرِ فولیکول انجام شده و بیش از یک ردیف سلول را نشان میدهد. برای مطالعه بافت پوششی مکعبی ساده، فولیکولی را انتخاب کنید که از محل مناسب بریده شده است (پیکانهای آبی). در این بافت، دیوارۀ سلولهای مجاورِ ، قابل تشخیص نیستند اما از شکل و موقعیت هسته میتوان شکل، اندازه و وضعیتِ سلول را حدس زد. ارتفاع سلولهای اپیتلیوم فولیکول در تیروئید ممکن است گاهی کوتاهتر و گاهی بلندتر باشند.

سلولهای فرانبان (parafollicular) سلولهای بزرگ با سیتوپلاسم روشن و هستۀ مدور یوکاریوت با یک هستک در میان هستند. در روش معمولی تهیه و رنگامیزی تیروئید تشخیص مطمئن این سلولها ناممکن است.

slide code: 619705-9

تیروئید – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴۰ برابر – تیروئید بافتی پرخون است. فولیکول، انبانی است برای ذخیرۀ هورمون. مواد میباید مرتباً از این انبان به داخل و خارج در رفت و آمد باشند. ارتباط نزدیک مویرگها با قاعدۀ سلولهای پوششی فولیکول در این تصویر قابل مطالعه است. هنگامی که مویرگها (پیکان قرمز) خالی از گلبول قرمز باشند، تشخیص آنها دشوارتر میشود اما گلبولها و نیمرخ باریکِ هسته های آندوتلیوم راهنمای خوبی برای یافتن آنها هستند. حبابهای سفید رنگی (پیکانهای سفید) که در مادۀ کولوئید در مجاورت اپیتلیوم دیده میشوند را معمولاً کیسه های بازجذب (resorption vacuoles) میدانند اگرچه گاهی آرتفکت هستند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *