۶۱۹۸۰۷-۱

تیغۀ میکروسکوپی رحم– مناسب برای درس رحم.

slide code: 619807-1
این نمونه از رحم انسانی تهیه شده و به جهت ضخامت زیادِ بافت فقط در قسمت کوچکی از آن حاوی پریمتریوم (perimetrium ) است که با پیکان سبز نمایش داده شده است.
آندومتریوم (endometrium)رو به فضای داخلی رحم (پیکان سیاه) و میومتریوم(myometrium) (پیکان قرمز) که قسمت عمدۀ نمونه را پر کرده است به خوبی در این نمونه قابل مطالعه هستند.
قسمت محصور در مستطیل سیاه در عکس زیر بررسی شده است.
این تیغه توسط سودابه هوشیاری تهیه شده است و توضیحات از احمد محبی آشتیانی است.

تصویر از بالا به پایین شامل فضای داخلی رحم، اندومتریوم عامل (stratum functionale) و اندومتریوم حامی (stratum basale) و لایه های برونی و میانی میومتریوم است. خطچین سفید حدفاصل میان اندومتریوم عامل و اندومتریوم حامی است. خطچین سیاه نشان دهندۀ حد فاصل اندومتریوم و میومتریوم است. خطچین آبیرنگ حدفاصل میان دو لایۀ برونی و لایۀ میانی (چینۀ عروقی) از میومتریوم را نشان میدهد.

پیکان آبی غدد رحمی در اندومتریوم، پیکان قرمز تارهای عضلانی میومتریوم و پیکانهای سیاه عروق را نشان میدهند.

تصویر از بالا به پایین شامل فضای داخلی رحم، اندومتریوم عامل و حامی و لایه های برونی و میانی میومتریوم است.

غدد رحمی متعدد با اپیتلیوم ستونی ساده با مقاطع اریب و عرضی در میان استرومای میومتریوم دیده میشوند. برای تشخیص شکل اپیتلوم به تصاویر با بزرگنمایی بالاتر مراجعه کنید. ورودی یکی از غدد به داخل فضای داخلی رحم با پیکان سیاه نمایش داده شده است. بین غده و استروما فضای خالی سفید رنگی دیده میشود (سرتیر سیاه) که در حالت طبیعی وجود ندارد و نتیجۀ روند تهیه بافت است. غدد رحمی در چینۀ فاعل با غدد رحمی در چینۀ حامی (پیکان قرمز) از نظر شکل متفاوت هستند.

تارهای عضلانی در میومتریوم در چینۀ عروقی (=لایۀ میانی) نامنظم هستند (پیکان سفید) و راستای مشخصی را دنبال نمیکنند. این تارهای عضلانی در لایۀ بیرونی میومتریوم راستای مشخصی را دنبال میکنند و به صورت منظمتری دیده میشوند (پیکان آبی). عروق بزرگ و کوچک در چینۀ عروقی میومتریوم دیده میشوند. یک شریان کوچک با پیکان سبز نمایش داده شده است.

قسمتهای محصور در مستطیلهای سیاهرنگ با بزرگنمایی بالاتر را در پایین ملاحظه کنید.

رحم-رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴۰ برابر

تصویر شامل قسمتی از اندومتریوم است. در قسمت پایین تصویر حد فاصل آندومتریوم حامی و آندومتریوم عامل دیده میشود. خصلت مارپیچی عروق در این قسمت با نمایش چند مقطع عرضی از یک شریان نموده شده است. مقاطع عرضی (سرتیرهای آبی) این شریان احتمالا همه متعلق به یک شریان هستند.
اپیتلیوم ستونی ساده در غدد رحمی در این بزرگنمایی به وضوح دیده میشود.
برخی از سلولهای اپیتلیوم مژکدار هستند. تعداد این سلولها در فاز ترشحی و در چینۀ فاعل بیشتر است. این سلولها در نمونۀ ما بسیار کم هستند. سرتیرهای سیاه به مناطقی اشاره کرده است که احتمال دارد سلولهای مژکدار باشند.
هیچ نشانه ای از میتوز نه در استروما و نه در اپیتلیوم دیده نمیشود. این واقعیت تأییدی است بر این که این رحم در فاز تکثیری (proliferative) نیست.
استروما بسیار پر سلول است و شبیه به بافت مزانشیم است. سلولهای استروما (سرتیر سفید) دوکی شکل هستند. این سلولها در آستانۀ قاعدگی به شکل چند وجهی تغییر شکل میدهند.
 
رحم-رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴۰ برابر

نمای دیگری از آندومتریوم. یکی از غدد رحمی در نزدیکی دهانۀ ورودی به داخل فضای داخلی رحم قطع شده است (پیکان سیاه).

در این نمونه سلولهای مژکدار نادر هستند. سرتیرهای سیاه به سلولهایی اشاره کرده اند که احتمالا سلولهای مژکدار هستند.

رحم-رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۱۰ برابر

پری متریوم پوشش سروزی رحم است که در ادامه پریتوئن احشایی است و متشکل است از مزوتلیوم و یک لایه نازک همبند سست.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *