۶۱۹۵۰۷-۱

تیغۀ میکروسکوپی معده – مناسب برای درس دستگاه گوارش – معده – بافت پوششی

slide code: 619507-1

این نمونه مقطع دیوارۀ معدۀ یک پستاندار است و این نمونه با شیوۀ معمولی هماتوکسیلین و ائوزین رنگامیزی شده است و شامل همۀ لایه های موکوزا، ساب موکوزا، عضلۀ خارجی و سروزا است. قسمتهای محصور در چارچوب، در تصاویر زیر نمایانده و تشریح شده اند.

این تیغه توسط سودابه هوشیاری تهیه شده است و توضیحات از احمد محبی آشتیانی است.

دیوارۀ معده- بزرگنمایی عدسی شیئی ۴ برابر

تصویر بالا شامل هر چهار لایۀ دیوارۀ معده است. در منتها الیه فوقانی فضای داخلی معده به شکل فضایی خالی دیده میشود. مخاطه (mucosa) در این قسمت از معده شامل مقاطع عرضی غدد معدی است. در قسمتهای دیگر از این تیغه مقاطعی که قسمتعمده از طول غده را نشان میدهد وجود دارد. بیرونی ترین لایۀ مخاطه عضلۀ مخاطه (muscularis mucosa) به صورت یک نوار باریک دیده میشود. سپس زیرمخاطه و خارج از آن لایۀ ضخیم عضله خارجی است. عضلۀ خارجی در این نما، دو لایۀ حلقوی و طولی را به طور مشخص نشان میدهد اما مرز لایۀ اُریب خیلی واضح دیده نمیشود. سروزا خارجی ترین لایه است که به صورت یک مرز بسیار نازک است و در این تصویر به سبب بزرگنمایی پایین قابل تشخیص نیست اما در تصاویر زیرین میتوان آن را تشخیص دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *