۶۱۹۷۰۵-۲

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید”

slide code: 619705-2

این تیغه در همۀ حاشیه مگر قسمتی در سمت راست (سرتیر سیاه) حاوی کپسول است. انشعاب ترابکولا از کپسول به داخل پارانشیم در چند محل از جمله محلهایی که با سرتیر زرد نشان داده شده قابل مشاهده است. در محل نشان داده شده با سرتیر قرمز، آرتفکت شکافتگی وجود دارد. دایرۀ سفید رنگ محلی است که در این صفحه و تصاویر زیر مطالعه شده است.

این تیغه توسط سودابه هوشیاری تهیه شده است و توضیحات از احمد محبی آشتیانی است.

slide code: 619705-2

تیروئید – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴ برابر – انبان (فولیکول)های تیروئید به همراه مایع کولوئید، عروق بزرگ، و بافت همبند در این بزرگنمایی قابل تشخیص هستند. پیکان زرد یک ترابکولا از داربست (استروما) را با محتوای عروقی خود نشان میدهد. این دیواره ها از داربستِ تیروئید، آن را به لوبولها تقسیم میکنند و محل عبور عروق و اعصاب بزرگ و کوچک هستند.

مادۀ کولوئید، مایعی است که در مسیر تهیۀ بافت دچار آرتفکتهای مختلف میشود. ممکن است همه یا قسمتی از کولوئید، فولیکول را ترک کند (سرتیرِ قرمز) یا قسمتی از فولیکول حاوی مادۀ کولوئیدِ ضخیمتری باشد (سرتیر سیاه) یا مادۀ کولوئید جمع شده باشد (سرتیر زرد) یا حاوی پارگیهای موازی باشد (سرتیر آبی) برای مطالعۀ مادۀ کولوئید، فولیکولی را انتخاب کنید که شکل آن به حالت طبیعی نزدیکتر باشد. پیکان قرمز آرتفکت شکافتگی است که توسط تیغ هنگام برش به وجود آمده است.

قسمتهای محاط در مستطیل را با بزرگنمایی بالاتر در تصویرهای زیر ببینید.

slide code: 619705-2

تیروئید – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۱۰ برابر – در این میدان میکروسکوپی جزئیات بافت همبند و عروق بزرگ و کوچک . دیوارۀ فولیکول از بافت پوششیِ مکعبی ساده پوشیده شده و تنها یک ردیف سلول دارد. فولیکولهایی که برش در آنها دورتر از قطر در آنها اتفاق افتاده باشد، یا برش مماس با ضخامت دیواره فولیکول انجام شده باشد چند ردیف سلول را نشان میدهند. برای مطالعۀ اپیتلیومِ مکعبیِ ساده، فولیکولی را انتخاب کنید که برش از نزدیکیِ قطرِ آن انجام شده است.

قسمت محاط در مستطیل را با بزرگنمایی بالاتر در تصویر زیر ببینید.

slide code: 619705-2

تیروئید – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴۰ برابر – عروق بزرگ و کوچک با سرتیر قرمز نمایش داده شده است. این عروق گاهی حاوی گلبول قرمز هستند. دیوارۀ این عروق با بافت سنگفرشی و هسته های تَخت و کشیده پوشیده شده اند. دیوارۀ انبان (فولیکول) در تیروئید از اپیتلیوم مکعبی ساده است و تنها یک ردیف سلول دارد. دو سرتیر سیاه فولیکولهایی را نشان میدهند که برش در آنها دور از قطرِ فولیکول انجام شده و بیش از یک ردیف سلول را نشان میدهد. دیوارۀ سلولهای مجاور قابل تشخیص نیستند اما از شکل و موقعیت هسته میتوان شکل، اندازه و وضعیتِ سلول را حدس زد. ارتفاع سلولهای اپیتلیوم فولیکول در تیروئید ممکن است گاهی کوتاهتر و گاهی بلندتر باشند. پیکان آبی سلولهایی با ارتفاع کوتاهتر و پیکان سیاه سلولهایی با ارتفاع بلندتر را نشان میدهند. سرتیرهای سفید کیسه های بازجذب (resorption vacuoles) را نشان میدهند.

سلولهای فرانبان (parafollicular) سلولهای بزرگ با سیتوپلاسم روشن و هستۀ مدور یوکاریوت با یک هستک در میان هستند. در روش معمولی تهیه و رنگامیزی تیروئید تشخیص مطمئن این سلولها ناممکن است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *