۶۱۹۷۰۵-۵

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید”

slide code: 619705-5

این تیغه در همۀ حاشیه مگر گوشۀ پایینی سمت چپ (سرتیر قرمز) حاوی کپسول است. انشعاب ترابکولا از کپسول به داخل پارانشیم در چند محل از جمله محلهایی که با سرتیر زرد نشان داده شده قابل مشاهده است. محدودۀ مشخص شده با منحنی سفید، محلی از تیغه است که در این صفحه مطالعه شده است.

این تیغه توسط سودابه هوشیاری تهیه شده است و توضیحات از احمد محبی آشتیانی است.

slide code: 619705-5

تیروئید – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴ برابر – انبان (فولیکول)های تیروئید به همراه مایع کولوئید، عروق بزرگ، و بافت همبند در این بزرگنمایی قابل تشخیص هستند. قسمتی از یک ترابکولا از داربست، با پیکان زرد در بالا مشخص شده. این دیواره ها تیروئید را به لوبولها تقسیم میکنند و محل عبور عروق (پیکان قرمز) بزرگ و اعصاب هستند. این عروق پیاپی به عروق کوچکتر منشعب میشود تا سرانجام به مویرگهای مجاور فولیکولها منتهی میشوند. در پایین کپسول مشاهده میشود که با پیکان سیاه مشخص شد.

قسمت محاط در مستطیل را با بزرگنمایی بالاتر در تصویرهای زیر ببینید.

slide code: 619705-5

تیروئید – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۱۰ برابر – در این میدان میکروسکوپی جزئیات بافت همبند و عروق بزرگ و کوچک قابل مشاهده اند . یکی از عروق در اندازۀ متوسط با پیکان قرمز مشخص شده است. کپسول در پایین مشاهده میشود.

مادۀ کولوئید در حالت طبیعی یک مایع نسبتاً همگن است اما در مسیر تهیۀ بافت دچار آرتفکتهای مختلف میشود. ممکن است همه یا قسمتی از کولوئید، فولیکول را ترک کند یا حبابهای بزرگ در آن ایجاد شود یا قسمتی از ماده کولوئید ضخیم تر از قسمت مجاور باشد یا دچار پارگیهای موازی و غیرموازی باشد (پیکانهای سیاه). برای مطالعۀ مادۀ کولوئید، فولیکولی را انتخاب کنید که شکل آن به حالت طبیعی نزدیکتر باشد (پیکان سبز).

قسمت محاط در مستطیل را با بزرگنمایی بالاتر در تصویر زیر ببینید.

slide code: 619705-5

تیروئید – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴۰ برابر – عروق بزرگ و کوچک با پیکان قرمز نمایش داده شده است. این عروق گاهی حاوی گلبول قرمز هستند. دیوارۀ این عروق با بافت سنگفرشی و هسته های تَخت و کشیده پوشیده شده اند. مجاورت این عروق با فولیکول، موقعیت مناسبی است تا این دو نوع بافت پوششی با هم مقایسه شوند. پرخون و پرعروق بودنِ تیروئید در این بزرگنمایی به خوبی قابل مطالعه است.

دیوارۀ انبان (فولیکول) در تیروئید از اپیتلیوم مکعبی ساده است و تنها یک ردیف سلول دارد. دو سرتیر سیاه فولیکولهایی را نشان میدهند که برش در آنها دور از قطرِ فولیکول انجام شده و بیش از یک ردیف سلول را نشان میدهد. برای مطالعه بافت پوششی مکعبی ساده، فولیکولی را انتخاب کنید که از محل مناسب بریده شده است (پیکانهای آبی). در این بافت، دیوارۀ سلولهای مجاورِ ، قابل تشخیص نیستند اما از شکل و موقعیت هسته میتوان شکل، اندازه و وضعیتِ سلول را حدس زد. ارتفاع سلولهای اپیتلیوم فولیکول در تیروئید ممکن است گاهی کوتاهتر و گاهی بلندتر باشند.

سلولهای فرانبان (parafollicular) سلولهای بزرگ با سیتوپلاسم روشن و هستۀ مدور یوکاریوت با یک هستک در میان هستند. در روش معمولی تهیه و رنگامیزی تیروئید تشخیص مطمئن این سلولها ناممکن است.

slide code: 619705-5

یروئید – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴۰ برابر – تیروئید بافتی پرخون است. فولیکول، انبانی است برای ذخیرۀ هورمون. مواد میباید مرتباً از این انبان به داخل و خارج در رفت و آمد باشند. ارتباط نزدیک مویرگها با قاعدۀ سلولهای پوششی فولیکول در این تصویر قابل مطالعه است. ممکن است مویرگها به وضوح دیده نشوند اما گلبولهای قرمز (سرتیرهای قرمز) نشانۀ حضور آنها در محل است. سرتیرهای سفید کیسه های بازجذب (resorption vacuoles) را نشان میدهند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.