“کژنما”ها در نمونه‌های میکروسکوپی

همانطور که در جایی دیگر گفته‌ایم، مقصود اصلی از فن بافت‌شناسی و تهیۀ تیغۀ میکروسکوپی، به دست آوردنِ منظرۀ بافت در حالتی است که حیوان زنده بوده است. و گفنیم که هرگز این مقصود به طور کامل به دست نمی‌اید. … Continue reading

cytoskleton movement

حرکت اندامکهای داخل سلول ویدیوی زیر از یک گرده گرفته شده است. این گرده در محیط کشت با ترکیبات مناسب، نگهداری شده و پس از چند دقیقه لوله های گرده از منافذ آن خارج شده و در حال رشد هستند. … Continue reading

لایه های دیوارۀ روده

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > کلیات و ساختار لولۀ گوارش > دیاگرام دیواره   لایه های دیوارۀ رودۀ کوچک – در طرح فوق برشی از قسمتی از رودۀ کوچک به منظور دریافت دیدی کلی از ساختار دیوارۀ لولۀ … Continue reading

لغتنامه دیوارۀ لولۀ گوارش

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > دیواره لوله گوارش > لغتنامۀ دیوارۀ لولۀ گوارش Ganglion cells سلول‌‌های گانگلیونی Abdomen آبدومن Sympathetic سمپاتیک Vermiform appendix آپاندیس Auerbach’s plexus Myenteric plexus شبکۀ عصبیِ اوئرباخ Antibody آنتی‌بادی Enteric Nervous System دستگاه عصبی … Continue reading

نمای میکروسکوپی ایلئوم

مقطع عرضی ایلئوم – همۀ لایه های ایلئوم در شکل بالا دیده میشود. اپیتلیوم ایلئوم پرزهای بسیار کوتاه و نازک و پراکنده دارد و شکاف های روده ای (کرپپت) در آن به فراوانی دیده میشود. بلافاصله در زیر بافت پوششی، … Continue reading

تارهای عضلۀ خارجی لولۀ گوارش

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > کلیات و ساختار لولۀ گوارش > دیاگرام عضلۀ خارجی لایه‌‌‌های حلقوی و طولی عضلۀ خارجی در دیوارۀ لولۀ گوارش – لایۀ عضلۀ خارجی دیوارۀ لولۀ گوارش تقریبا در تمام مسیر خود دارای دو لایه … Continue reading

نمای میکروسکوپی دوازدهه

  مقطع عرضی دوازدهه – در تصویر سمت چپ، مقطعی عرضی از دوازدهه دیده میشود. لایه های چهارگانه مخاطه، زیرمخاطه، عضلۀ خارجی و سروزا در آن دیده میشود.به حجم زیاد غدد برونر که به طور متراکم قسمت بزرگی از زیرمخاطه … Continue reading

نمای میکروسکوپی معده

مقطع عرضی دیوارۀ معده – در سمت راست تصویر فوق، مقطع دیوارۀ معده و لایه های آن دیده میشود. مطابق با قوارۀ عمومی دیوارۀ لولۀ گوارش، از بالا به پایین اپیتلیوم، عضلۀ مخاطه، زیرمخاطه، و سه لایۀ عضلۀ خارجی دیده … Continue reading