برداشت بافت

برداشت بافت اولین مرحله در تهیه و آماده‌سازی بافت برای مشاهده زیر میکروسکوپ است. در این مرحله نیز مقصود اولیه این است که شکل میکروسکوپی بافت، تا حد مقدور، شبیه با آنچه در حالت زنده است باقی بماند. در جای … Continue reading

مطالب این صفحه صرفاَ به منظور اطلاع رسانی نظری است. بدون آموزش دیدن تحت نظر متخصصین اقدام به استفاده عملی از محتوای این صفحه نکنید. بسیاری از مواد شیمیای خطرناک و کشنده هستند! گذار و تهیۀ خِشتِ (بلوک) پارافینی پس … Continue reading

مطالب این صفحه صرفاَ به منظور اطلاع رسانی نظری است. بدون آموزش دیدن تحت نظر متخصصین اقدام به استفاده عملی از محتوای این صفحه نکنید. بدون آموزش دیدن تحت نظر متخصصین، از فرمالین استفاده نکنید! فرمالین ماده ای کشنده و … Continue reading

رنگامیزی آسان بشره پیاز

بشره پیاز با شاه توت رنگهای زیادی در اطراف ما هستند که میتوانیم از آنها برای رنگ کردن بافتها استفاده کنیم. با این رنگها اطلاعات زیادی از بافت نصیب ما میشود اما اطلاعاتی که با رنگ کردن با رنگ استاندارد … Continue reading

“کژنما”ها در نمونه‌های میکروسکوپی

همانطور که در جایی دیگر گفته‌ایم، مقصود اصلی از فن بافت‌شناسی و تهیۀ تیغۀ میکروسکوپی، به دست آوردنِ منظرۀ بافت در حالتی است که حیوان زنده بوده است. و گفنیم که هرگز این مقصود به طور کامل به دست نمی‌اید. … Continue reading