رنگامیزی آسان بشره پیاز

بشره پیاز با شاه توت رنگهای زیادی در اطراف ما هستند که میتوانیم از آنها برای رنگ کردن بافتها استفاده کنیم. با این رنگها اطلاعات زیادی از بافت نصیب ما میشود اما اطلاعاتی که با رنگ کردن با رنگ استاندارد … Continue reading