لغتنامه دیوارۀ لولۀ گوارش

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > دیواره لوله گوارش > لغتنامۀ دیوارۀ لولۀ گوارش

Ganglion cells

سلول‌‌های گانگلیونی Abdomen آبدومن

Sympathetic

سمپاتیک

Vermiform appendix

آپاندیس

Auerbach’s plexus

Myenteric plexus

شبکۀ عصبیِ اوئرباخ

Antibody

آنتی‌بادی

Enteric Nervous System دستگاه عصبی رود‌‌ه‌ای Epithelium

اپیتلیوم

Plexus of the submucosaMeissner’s plexusSubmucous plexusSubmucosal plexusPlexus submucosus شبکۀ مایسنر Adventitia ادوانتیس
Thoracic صدری Sphincter اسفنکترِ
Lamina muscularis mucosae عضلۀ مخاطه Ileocecal sphincter اسفنکترِ ایلئوسکال
Bile صفرا Lower esophageal sphincter (LES) اسفنکترِ تحتانیِ مری
Muscularis propriaMuscularis externa عضلۀ خارجی Pharyngoesophageal sphincter اسفنکترِ حلقمری
Brunner’s glandsDuodenal glands غدد برونر Internal a nal sphincter اسفنکترِ داخلیِ مقعد
Abdomen فضای شکمی Pyloric sphincter اسفنکترِ دربان
Cardia فم المعده Pyloric sphincter اسفنکتر پیلوری
Cardia کاردیا Uower esophageal sphincter (UES) اسفنکترِ فوقانیِ مری
Glycocalyx کاسه‌قند‌‌ Pylorus باب المعده
Hard palate کامِ سخت Epithelial tissue بافت پوششی
Collagen کلاژن Squamous stratified Non-keratinized epithelium بافت پوششی سنگفرشی مطبق بدون کراتین
Colon کولون Squamous stratified keratinized epithelium بافت پوششی سنگفرشی مطبق کراتیندار
Glycocalyx گلیکو کالیس Connective tissue بافت همبند
Digestion گوارش Parasympathetic پاراسمپاتیک
External digestion گوارش خارجی Parietal پاریتال
Lamina propria mucosæ لامینا پروپریا موکوزا Ingestion پذیرش غذا
Lamina muscularis mucosae لامینا موسکولاریس موکوزا Pleura پردۀ جنب
Lamina propria mucosæ لامیناپروپریا villus پرز‌‌
Circular muscle layer لایه عضلانی حلقوی Microvillus پرزک
Longitudinal muscle layer لایه عضلانی طولی Peritoneum پریتوئن
Oblique muscle layer لایۀ عضلانی اُریب Peristalsis پریستالسیس
Muscularis propriaMuscularis externa لایۀ عضلۀ خارجی Peyer’s patches پلاک پی‌یر
Lamina muscularis mucosae لایۀ عضلۀ مخاطه Circular foldsValves of KerckringPlicae circularesValvulae conniventes پلیسه
Lymphocyte لمفوسیت Pylorus پیلور
Pancreas لوزالمعده Tenia coli تسمۀ کولون
Macrophage ماکروفاژ Secretion ترشح
Serous fluid مایع سروزی Parietal جداری
Aqueous محیط آبی Absorption جذب
Mucus مخاط Crypt چاله
Esophagus مری Polysaccharide چند‌قندی
Abdominalesophagus مریِ شکمی Brush border حاشیۀ مسواکی
Thoracic esophagus مریِ صدری Peristalsis حرکت دودی
Mesothelium مزوتلیوم enteric nervous system دستگاه عصبی روده ای
Mucus موکوس Central nervous system (CNS) دستگاه عصبی مرکزی
Mesentery میانروده Defecation دفع
Lymphatic nodules نودول‌‌های لنفاوی Diaphragm دیافراگم
Peyer’s patches وصلۀ پی‌یر Rectum راست‌روده
Digestion هضم Small intestine رودۀ کوچک
Mechanical digestion هضم مکانیکی Submucosa زیرمخاطه
Serosa سروزا

 

 

 


Comments

لغتنامه دیوارۀ لولۀ گوارش — ۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *