لغتنامۀ بافت عضلانی

بافت شناسی نظری > بافت عضلانی > لغتنامه بافت عضلانی

اپی‌میزیوم

epimysium

سارکولم

sarcolemma

آ.ت.پ.

ATP

سارکومر

sarcomere

اتصال داربستی

anchoring junction

سلول‌ اقماری

satellite cell

اتصال داربستی چسبنده

adhering junctions

سلول‌ بنیادین

stem cell

اتصال روزن

gap junction

سر میوزین

myosin head

ادوانتیس

(Tunica) adventitia

سه‌قلو

triade

استیل کولین

acetylcholine

شبکۀ سارکوپلاسمی

sarcoplasmic reticulum

اسفنکتر

sphincter

شبکۀ آندوپلاسمی

endoplasmic reticulum

آغازیان

protists

صفحۀ انتهایی

end plate

اکتین

actin

صفحۀ پایه

basal lamina

اکتینِ رشته‌ای

f-actin/ fibrillar actin

عضله اسکلتی

skeletal muscle

اندوتلیال

endothelial

عضله صاف

smooth muscle

اندومیزیوم

endomysium

عضلۀ قلبی

cardiac muscle

انقباض

contraction

عضله مخطط

striated muscle

آوندک

tubule

عضلۀ مخططِ غیرارادی

involuntary striated muscle

بازتابِ کشش

stretch reflex

فاسیکول‌

fascicle

بازوی میوزین

myosin neck

فیبروبلاست

fibroblast

پری‌میزیوم

perimysium

قرصۀ بینابینی

intercalated disc

تارهای پورکنژ

Purkinje fibres

کلاژن

collagen

تاندون

tendon

گردن میوزین

myosin neck

تروپونین

troponin

گره دهلیزی بطنی

atrioventricular node

تعصیب

innervation

گره سینوسی دهلیزی

sinoatrial node

جسمِ سخت

dense body

گلیکوژن

glycogen

جفت شدنِ تحریک- انقباض

Excitation–contraction coupling

مدیا

(Tunica) media

‌جلبک قهوه‌ای

brown algae

مونومر

monomere

حس عمقی

deep sensation/ proprioceptive sensation

میتوکندریِ

mitochondria

خط اکتین

Z-line

میکروتوبول

microtubule

خط میوزین

M-line

میوبلاست

myoblast

دِپلاریزاسیون

depolarization

میوزین

myosin

دم میوزین

myosin tail

میوفیبریل

myofibril

دوک عضلانی

muscle spindle

میوفیلامان

myofilament

رتیکولوم سارکوپلاسمیک

sarcoplasmic reticulum

نوار ناهمسان

A-band

رشتۀ ضخیم

thick filament

نوار همسان

I-bamd

رشتۀ عضلانی

muscle fibre

نوروترانسمیتر

neurotransmitter

رشتۀ نازک

thin filament

واحد عضلانی

سارکوپلاسم

sarcoplasm

هماتوکسیلین ائوزین

Haematoxylin and eosin

سارکوزوم

sarcosome

یوکاریوت

eukaryote


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *