لغتنامه بافت شناسی کبد

بافت سناسی نظری > دستگاه گوارش > غدد گوارشی > کبد > لغتنامه کبد

اندوتلیوم

endothelium

قناتک صفراوی

Bile canaliculus

توشیو آیتو

Toshio Ito

کارل ویلهلم فن کوپفر

Karl Wilhelm von Kupffer

تحت لوبولی

sublobular

لوبول کبدی

hepatic lobule

رتیکولر

reticular

مجرای صفراوی مشترک

Common bile duct

ژوزف دیسه

Joseph Disse

مجرای کبدی مشترک

Common hepatic duct

ساب لوبولی

sublobular

منطقۀ پورتال

portal area

سلول ایتو

Ito cell

ناف کبد

porta hepatis/ liver hilum

سلول کبدی

hepatocyte

وجه سینوزوئیدی

sinusoidal domain/ basal surface/ perisinusoidal domain

سلول کوپفر

Kupffer cell

وجه قناتی

canalicular domain/ apical surface/ pericanalicullar domain

سه‌قلوی کبدی

portal triad

وجه همسایه

hepatocellular domain/ lateral surface/ intercellular domain

سینوزوئید

sinusoid

ورید اجوف تحتانی

inferior vena cava

شریان سلیاک

celiac artery

ورید کبیر تحتانی

inferior vena cava

شریانک

arteriole

ورید باب

portal vein

شریان کبدی

hepatic artery

وریدک

venule

طناب کبدی

hepatic cord

هپاتوسیت

hepatocyte

فضای دیسه

Disse’s space/ spsce of Disse/ perisinusoidal space

هوفام

euchromatic

فیبروبلاست fibroblast یوکروماتیک

euchromatic


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *