۶۱۹۰۱۹-۵

نمونه میکروسکوپی فروتی دهان یا گسترۀ دهان – مناسب برای درس سلول

Slide Code: 619019-5

طرز تهیه این نمونه به این ترتیب است: با مالیدنِ یک سواب به سطح داخلی گونه در داخل دهان مقداری از سلولهای اپیتلیوم کنده شده و و به همراه بزاق روی یک تیغۀ شیشه ای مالیده شده است. پس از تثبیت با هماتوکسیلین و ائوزین رنگامیزی شده است. این نمونه توسط سودابه هوشیاری تهیه شده است. توضیحات از احمد محبی آشتیانی است.

Slide Code: 619019-5

بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴ برابر – سلولهای سنگفرشی از اپیتلیوم پوشش داخلی دهان به صورت منفرد دیده میشوند. هستۀ سلولها به صورت نقاط بازوفیل در سیتوپلاسم اسیدوفیل احاطه شده اند ااما در این بزرگنمایی جزئیات سیتوپلاسم قابل تشخیص نیست. برخی سلولها کمرنگتر و برخی پررنگتر هستند.

Slide Code: 619019-5

نمای میکروسکوپی فروتی دهان. بزرگنمایی عدسی شیئی ۱۰ برابر. هسته (پیکان آبی) و سیتوپلاسم (پیکان قرمز) قابل تمایز و تشخیص هستند. لوکوسیتها (پیکان سیاه) نیز در محیط قابل مشاهده اند. برخی سلولها به جهت جمع شدگی یا چروک خوردگی پررنگتر از بقیه هستند. اما برخی سلولها به خاطر محتویاتشان پررنگتر دیده میشوند مثلا سلول مشخص شده با پیکان زرد، آکنده از باکتری از نوع کوکسی است. باکتریها در این بزرگنمایی قابل تمایز نیستند اما در بزرگنمایی بالاتر (به پایین مراجعه کنید) قابل تشخیص هستند. در این نمونه میتوانید اندازه سلولهای مختلف را در مقایسه با هم و در مقایسه با باکتریها و نیز نسبت حجم هسته به سیتوپلاسم را در سلولهای مختلف مقایسه کنید.

Slide Code: 619019-5

نمای میکروسکوپی فروتی دهان. بزرگنمایی عدسی شیئی ۴۰ برابر. در این سلول هسته به وسیلۀ محتویان سیتوپلاسم پوشیده شده و قابل تشخیص نیست. سیتوپلاسم آکنده از باکتری از نوع کوکسی است.

Slide Code: 619019-5

نمای میکروسکوپی فروتی دهان. بزرگنمایی عدسی شیئی ۴۰ برابر. جزئیات سیتوپلاسم در این بزرگنمایی نمایان تر است. دو سلول پایینی حاوی استرپتوکوکوس هستند به نحوی که تمایز هسته را دشوار کرده اند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *