۶۱۹۰۱۹-۴

نمونه میکروسکوپی فروتی دهان یا گسترۀ دهان – مناسب برای درس سلول

Slide Code: 619019-4

این تیغه به تفصیل زیر تهیه شده است: با مالیدنِ یک سواب به سطح داخلی گونه در داخل دهان مقداری از سلولهای اپیتلیوم کنده شده و و به همراه بزاق روی یک تیغۀ شیشه ای مالیده شده است. پس از تثبیت با هماتوکسیلین و ائوزین رنگامیزی شده است. یک منظرۀ خاص در این نمونه با خطوط ماژیک ثابت مشخص شده که در عکس بالا دیده میشود. برای توضیحات به نوشته های پایین مراجعه کنید. این نمونه توسط سودابه هوشیاری تهیه شده است. توضیحات از احمد محبی آشتیانی است.

Slide Code: 619019-4

بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴ برابر – سلولهای سنگفرشی از اپیتلیوم پوشش داخلی دهان به صورت منفرد دیده میشوند. هستۀ سلولها به صورت نقاط بازوفیل در سیتوپلاسم اسیدوفیل احاطه شده اند. برخی سلولها کمرنگتر و برخی پررنگتر هستند.

Slide Code: 619019-4

نمای میکروسکوپی فروتی دهان. بزرگنمایی عدسی شیئی ۱۰ برابر. پیکان آبی هسته و پیکان قرمز، سیتوپلاسم را نشان میدهد. غیر از سلولهای سنگفرشی اپیتلیوم، گلبولهای سفید (پلی مورف یا لمفوسیت) نیز با پیکان سیاه مشخص شده اند. همچنین در بزرگنمایی بالاتر باکتریها نیز داخل و خارج از سلول قابل مشاهده هستند.

Slide Code: 619019-4

نمای میکروسکوپی فروتی دهان. بزرگنمایی عدسی شیئی ۴۰ برابر. هسته و سیتوپلاسم در سلول بالایی مشخص است. همچنین اندامکهای سلولی در این بزرگنمایی بهتر نمایان شده اند. با دقت ممکن است در حاشیۀ برخی از هسته ها اجسام بار (Barr bodies) هم دیده شوند.

Slide Code: 619019-4

نمای میکروسکوپی فروتی دهان. بزرگنمایی عدسی شیئی ۴۰ برابر. پیکانهای سیاه، باکتریهایی را در سیتوپلاسم دو سلول مجاور نشان میدهند که به وضوح شکل استرپتوکوکوس دارند. در این تیغه میکروسکوپی تعداد سلولهایی که حاوی باکتری باشند اندک است. از همین رو، محدوده ای که این دو سلولِ آلوده قرار دارند را با ماژیک به صورت چهار خط منحنی مشخص کرده ایم.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *