۶۱۹۰۱۹-۳

نمونه میکروسکوپی فروتی دهان یا گسترۀ دهان – مناسب برای درس سلول

Slide Code: 619019-3

این نمونه به نحو زیر تهیه شده است: با مالیدنِ یک سواب به سطح داخلی گونه در داخل دهان مقداری از سلولهای اپیتلیوم کنده شده و و به همراه بزاق روی یک تیغۀ شیشه ای مالیده شده است. پس از تثبیت با هماتوکسیلین و ائوزین رنگامیزی شده است. این نمونه توسط سودابه هوشیاری تهیه شده است. توضیحات از احمد محبی آشتیانی است.

Slide Code: 619019-3

بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴ برابر – سلولهای سنگفرشی از اپیتلیوم پوشش داخلی دهان به صورت منفرد دیده میشوند. هستۀ سلولها به صورت نقاط بازوفیل در سیتوپلاسم اسیدوفیل احاطه شده اند. برخی سلولها کمرنگتر و برخی پررنگتر هستند. سبب پررنگتر بودن بعضی از سلولها صرفاً این است که کاملاً روی شیشه پهن نشده اند.

Slide Code: 619019-3

نمای میکروسکوپی فروتی دهان. بزرگنمایی عدسی شیئی ۱۰ برابر. پیکان آبی هسته و پیکان قرمز رنگ، سیتوپلاسم را نشان میدهند. غیر از سلولهای سنگفرشی اپیتلیوم، گلبولهای سفید (پلی مورف یا لمفوسیت) نیز با پیکان سیاه مشخص شده اند. همچنین در بزرگنمایی بالاتر باکتریها نیز داخل و خارج از سلول قابل مشاهده هستند. این نمونه برای مطالعۀ نسبت اندازۀ هسته به سیتوپلاسم در سلولهای مختلف مناسب است.

Slide Code: 619019-3

نمای میکروسکوپی فروتی دهان. بزرگنمایی عدسی شیئی ۴۰ برابر. سیتوپلاسم، هسته، و برخی از اندامکهای سیتوپلاسمی قابل مشاهده هستند. پیکان آبی چند لوکوسیتِ تک هسته ای و پیکان قرمز یک نوتروفیل را نشانه گرفته است. گاهی قسمتی از سلولها روی هم میافتند و پررنگتر دیده میشوند؛ پیکان سیاه یکی از این مناطق را نشان میدهد.

Slide Code: 619019-3

نمای میکروسکوپی فروتی دهان. بزرگنمایی عدسی شیئی ۴۰ برابر. پیکان سیاه، سیتوپلاسم سلولِی را نشانه رفته است که آکنده از باکتری، احتمالاً از نوع کوکسی است. تفاوت سیتوپلاسم این سلول با سلول مجاورش مشهود است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *