۶۱۹۰۱۹-۲

نمونه میکروسکوپی فروتی دهان یا گسترۀ دهان – مناسب برای درس سلول

Slide Code: 619019-2

این تیغه به تفصیل زیر تهیه شده است: با مالیدنِ یک سواب به سطح داخلی گونه در داخل دهان مقداری از سلولهای اپیتلیوم کنده شده و و به همراه بزاق روی یک تیغۀ شیشه ای مالیده شده است. پس از تثبیت با هماتوکسیلین و ائوزین رنگامیزی شده است. این نمونه توسط سودابه هوشیاری تهیه شده است. توضیحات از احمد محبی آشتیانی است.

Slide Code: 619019-2

بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴ برابر – سلولهای سنگفرشی از اپیتلیوم پوشش داخلی دهان به صورت منفرد یا کنار هم در روی تیغه پراکنده هستند. با بزرگنمایی پایین، جستجو کنید و محل مناسب را برای مطالعه سلول بیابید. هستۀ سلولها به صورت نقاط بازوفیل در سیتوپلاسم اسیدوفیل احاطه شده اند. برخی سلولها کمرنگتر و برخی پررنگتر هستند.

Slide Code: 619019-2

نمای میکروسکوپی فروتی دهان. بزرگنمایی عدسی شیئی ۱۰ برابر. پیکان آبی هسته و پیکان قرمز ، سیتوپلاسم را نشان میدهند. غیر از سلولهای سنگفرشی اپیتلیوم، گلبولهای سفید (پلی مورف یا لمفوسیت) نیز دیده میشوند که با پیکان سیاه مشخص شده اند. همچنین در بزرگنمایی بالاتر باکتریها نیز داخل و خارج از سلول قابل مشاهده هستند. این تیغه برای مطالعه و یادگیری نسبت حجم هسته به سیتوپلاسم مناسب است.

Slide Code: 619019-2

نمای میکروسکوپی فروتی دهان. بزرگنمایی عدسی شیئی ۴۰ برابر. پیکان آبی هسته را نشان میدهند. جزئیات سیتوپلاسمی در این بزرگنمایی قابل مشاهده هستند که با پیکان قرمز مشخص شده اند. همچنین جزئیات هسته نیز مشخص تر هستند. یک پیکان سیاه یک نقطه تیره را در حاشیۀ هسته را مشخص کرده است که ممکن است جسم بار (Barr body) باشد.

Slide Code: 619019-2

نمای میکروسکوپی فروتی دهان. بزرگنمایی عدسی شیئی ۴۰ برابر. پیکان تیره رنگ، سیتوپلاسم سلولی را نشانه رفته است که آکنده از باکتری، احتمالاً از نوع کوکسی است. پیکان آبی لکۀ تیره رنگی را در حاشیۀ هسته نشان میدهد که احتمالاً جسم بار (Barr body) است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *