۶۱۹۰۱۹-۱

نمونه میکروسکوپی فروتی دهان یا گسترۀ دهان – مناسب برای درس سلول

Slide Code: 619019-1

این نمونه به این صورت تهیه شده است: با مالیدنِ یک سواب به سطح داخلی گونه در داخل دهان مقداری از سلولهای اپیتلیوم کنده شده و و به همراه بزاق روی یک تیغۀ شیشه ای مالیده شده است. پس از تثبیت با هماتوکسیلین و ائوزین رنگامیزی شده است. این نمونه توسط سودابه هوشیاری تهیه شده است. توضیحات از احمد محبی آشتیانی است.

Slide Code: 619019-1

بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴ برابر – سلولهای سنگفرشی از اپیتلیوم پوشش داخلی دهان به صورت منفرد دیده میشوند. هستۀ سلولها به صورت نقاط بازوفیل در سیتوپلاسم اسیدوفیل احاطه شده اند. برخی سلولها کمرنگتر و برخی پررنگتر هستند.

Slide Code: 619019-1

نمای میکروسکوپی فروتی دهان. بزرگنمایی عدسی شیئی ۱۰ برابر. پیکان آبی هسته و پیکان قرمز رنگ، سیتوپلاسم را نشان میدهند. غیر از سلولهای سنگفرشی اپیتلیوم، گلبولهای سفید (پلی مورف یا لمفوسیت) نیز با پیکان سیاه مشخص شده اند. همچنین در بزرگنمایی بالاتر باکتریها نیز داخل و خارج از سلول قابل مشاهده هستند.

Slide Code: 619019-1

نمای میکروسکوپی فروتی دهان. بزرگنمایی عدسی شیئی ۴۰ برابر. پیکان آبی هسته را نشان میدهند. جزئیات سیتوپلاسمی در این بزرگنمایی قابل مشاهده هستند. همچنین جزئیات هسته نیز مشخص تر هستند. پیکانهای سیاه نقاط تیره را در حاشیۀ هسته نشان میدهند که احتمالا اجسام بار (Barr bodies)هستند.

Slide Code: 619019-1

نمای میکروسکوپی فروتی دهان. بزرگنمایی عدسی شیئی ۴۰ برابر. پیکان تیره رنگ، سیتوپلاسم سلولِ پیری را نشانه رفته است که آکنده از باکتری، احتمالاً از نوع کوکسی است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *