۶۱۹۸۰۶-۲

تیغۀ میکروسکوپی لولۀ فالوپ– مناسب برای درس دستگاه تناسلی – لولۀ فالوپ.

slide code: 619806-2

این نمونه مقطع عرضی از قسمت کوزه (ampulla) از لولۀ فالوپ یک پستاندار است و با شیوۀ معمولی هماتوکسیلین و ائوزین رنگامیزی شده است. شامل همۀ لایه های سروزا، موسکولاریس و موکوزا از این اندام است.
قسمت محصور در چارچوب در تصاویر زیر نمایانده شده است.
این تیغه توسط سودابه هوشیاری تهیه شده است و توضیحات از احمد محبی آشتیانی است.

لولۀ فالوپ بزرگنمایی عدسی شیئی ۴ برابر

در تصویر فوق لایه های سه گانۀ لولۀ فالوپ دیده میشود. از پایین به بالا: فضای پریتونئوم، سروزای لولۀ فالوپ (پیکان سیاه)، موسکولاریس یا لایۀ عضلانی (پیکان سفید)، و مخاطه یا موکوزا (پیکان سبز) دیده میشوند. توجه کنید که موکوزا در این قسمت از لولۀ فالوپ به صورت چینهای متعدد و پیچیده و طولانی به داخل فضای داخلی لوله شکل گرفته اند.
بین مخاطه و لایِۀ عضلانی مرز مشخصی وجود ندارد و زیرمخاطه در این اندام دیده نمیشود.
پیکانهای قرمز، آبی و زرد به ترتیب یک شریان ورید و عصب را نشان میدهند.
جزئیات بیشتر قسمت محصور در چارچوب را با بزرگنمایی بالاتر در پایین ملاحظه کنید.

لولۀ فالوپ -بزرگنمایی عدسی شیئی ۱۰ برابر

لایه های موکوزا (سرتیر آبی و سرتیر سبز) و موسکولاریس (سرتیر سیاه و سرتیر سفید) و قسمتی از بافت همبند محیط لولۀ فالوپ در این تصویر دیده میشود.
بین مخاطه و لالۀ عضلانی مرز مشخصی وجود ندارد و زیرمخاطه در این اندام دیده نمیشود.
لایۀ عضلانی از دو لایه تشکیل شده است. لایۀ درونی حاوی تارهای حلقوی (سرتیر سیاه) و لایۀ بیرونی (سرتیر سفید) حاوی تارهای طولی است. این دو لایه در همۀ مناطق حد مشخصی ندارند اما راستای تارهای عضلانی این دو لایه در این تصویر کاملا از هم متمایز هستند. تارهای عضلانی درونی حلقوی و تارهای عضلانی بیرونی طولی هستند.
پیکانهای قرمز و آبی یک شریان و یک ورید را نشان میدهد.
ساختار چینهای مخاطۀ لولۀ فالوپ در این تصویر واضحتر دیده میشود. اپیتلیوم با ساختار ستونی ساده (سرتیر سبز) چین را احاطه کرده است و در مرکز هر چین، بافت همبند پر سلول دیده میشود. درست در مرکز هر چین یک رگ لنفی در راستای طولی چین وجود دارد قسمت کوچکی از یک رگ لنفی قابل مشاهده است که نوک سرتیر سبز به سوی آن نشانه رفته است و رگ لنفی را در کنار مقطع عرضی یک رگ خونی نشان میدهد. رگ لنفاوی چون دقیقا در مرکز هر چین است به ندرت در نمونه های لولۀ فالوپ خود را نشان میدهد.
بافت همبند چینها پر سلول است. هستۀ این سلولها، به شکلهای متنوع کروی، بیضوی و کشیده دیده میشوند.

جزئیات قسمت محصور در حصار سیاهرنگ را در تصویر بعد ملاحظه کن.

لولۀ فالوپ -بزرگنمایی عدسی شیئی ۴۰ برابر

اپیتلیوم ستونی ساده در این تصویر به طور واضح قابل تشخیص است. سلولهای این اپیتلیوم از یک نوع است که یا به صورت مژکدار یا غیرمژکدار (طاس) ظاهر میشوند.
مژکهای سطح چند سلول مژکدار با سرتیرهای سیاه و هستۀ یک سلول طاس با سرتیر سفید نموده شده است.
سلولهای غیر مژکدار هسته های کشیده دارند و گویا میان سلولهای اطراف فشرده شده اند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *