تصویر کلیه

سلولها در بافت‌ها به وسیلۀ تارها و مایع میان بافتی حمایت می‌شوند تا به نحو مناسب با هم ارتباط داشته باشند و در کنار هم قرار بگیرند. یک بافت از سلول‌های متنوع تشکیل شده. در عکس بالا در مرکز عکس یک گلومرول کلیوی با سلول‌های پوششی سنگفرشی در کنار لوله‌های پیچیدۀ دور و نزدیک با سلول‌های پوششی مکعبی همچنین سلول‌های سنگفرشی عروق اطراف دیده می‌شود. گلبول‌های قرمز نیز هم در گلومرول و هم خارج آن قابل مشاهده هستند. در سمت راست عکس یک مویرگ با گلبول‌های قرمز دیده میشود.

کلیۀ موش کوچک سفید آزمایشگاهی (سوری) . ضخامت نمونه: ۴ میکرون، رنگامیزی هماتوکسیلین – ائوزین، بزرگنمایی اصلی ۴۰۰× – تهیه شده در کارگاه فرزاد – ۱۳۹۰٫

 

Comments are closed.