لایه های دیوارۀ روده

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > کلیات و ساختار لولۀ گوارش > دیاگرام دیواره لایه های دیوارۀ رودۀ کوچک – در طرح فوق برشی از قسمتی از رودۀ کوچک به منظور دریافت دیدی کلی از ساختار دیوارۀ لولۀ گوارش … Continue reading

تارهای عضلۀ خارجی لولۀ گوارش

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > کلیات و ساختار لولۀ گوارش > دیاگرام عضلۀ خارجی لایه‌‌‌های حلقوی و طولی عضلۀ خارجی در دیوارۀ لولۀ گوارش – لایۀ عضلۀ خارجی دیوارۀ لولۀ گوارش تقریبا در تمام مسیر خود دارای دو لایه … Continue reading

کلیات و ساختار لولۀ گوارش

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > کلیات و ساختار لولۀ گوارش لغتنامۀ این لوح در این صفحه میابید: مراحل گوارش بلع هضم ترشح جذب ایمنی و محافظت مخاطه پلیسه حلقوی پرز پرزک گلیکوکالیکس لامیناپروپریا عضله مخاطه زیرمخاطه عضله خارجی شبکه … Continue reading