لغتنامه بافت عصبی

بافت شناسی نظری > بافت عصبی > لغتنامۀ بافت عصبی

asymmetric synapse

سیناپس نامتقارن

epineurium

اپی­نوریوم

dorsal root

شاخ خلفی (نخاع)

tight junction

اتصالِ تنگ

ventral root

شاخ قدامی (نخاع)

messenger RNA

آر.اِن.آ. ی پیامبر

rough endoplasmic reticulum

شبکۀ آندوپلاسمیک خشن

artefact

آرتفکت، دستکاری

arteriole

شریانک، آرتریول

acetylcholine

استیل کولین

basal lamina

صفحۀ پایه، لامینا بازال

axon

آکسون

dorsal root ganglion

عقدۀ ریشۀ خلفی

exocytosis

اگزوسیتوز

ganglion

عقدۀ عصبی، گانگلیون

L-glutamate

اِل گلوتامات

arachnoid mater

عنکبوتیه

endoneurium

آندونوریوم

unmyelinated

غیر میلینه

afferent

آوران

synaptic cleft

فضای سیناپسی، درزِ سیناپسی

perineurium

پِری­نوریوم

posterior middle fissure

فیسورِمیانی خلفی

axon hillock

پشتۀ آکسون

anterior middle fissure

فیسور میانی قدامی

plexus

پلکسوس

cortex

قشر(مخ،مخچه)

preganglionic autonomic fibre

تار عصبی خودکارِ پیش­عقده­ای

central canal

قنات مرکزی

tanycyte

تانی­سیت

Ramón y Cajal-Santiago

کاخال

presynaptic density

تراکم پیش­سناپسی

Golgi, Camillo

کامیللو گلژی

potsynaptic density

تراکم پس­سناپسی

gamma amino butyric acid(GABA)

گاما آمینو بوتیریک اسید (گابا)

Masson trichrom

تری ماسون کروم – رنگامیزی

ganglion

گانگلیون، عقدۀ عصبی

terminal button

تکمۀ انتهایی

intradural ganglion

گانگلیون اینترادورال

boutons en passant

تکمۀ سرراهی

Gasser’s ganglion

گانگلیون گاسر

perikaryon

حیاط هسته

Ranvier node

گرۀ رانویه

spine

خار

Golgi, Camillo

گلژی، کامیللو

autonomic

خودکار

glycine

گلیسین

artefact

دستکاری، آرتفکت

receptor

گیرنده

peripheral nervous system

دستگاه عصبی محیطی

molecular layer

لایۀ مولکولی (در مخچه)

central nervous system

دستگاه عصبی مرکزی

granular layer

لایۀ دانه­ای، لایۀ گرانولر (در مخچه)

fascicle, bundle

دسته، فاسیکول

luxol fast blue

لوکسول آبی تند – رنگامیزی

dendrite

دندریت

lipofuscin

لیپو فوشین

primary dendrite

دندریت اولیه

grey matter

مادۀ خاکستری

tertiary dendrite

دندریت ثالثیه

white matter

مادۀ سفید

secondary dendrite

دندریت ثانویه

mast cell

ماست­سِل

rough dendrite

دندریت زبر

cerebrospinal fluid

مایع مغزی نخاعی

soft dendrite

دندریت صاف

mesaxon

مزاکسون

dopamine

دوپامین

meninges

مننژ

lipid bilayer

دولایۀ لیپیدی

microglia

میکروگلیا

Ranvier node

رانویه، گره

myelinated

میلینه

tract

رشته (در دستگاه عصبی مرکزی)

vesicle

نافه

dorsal rootlets

ریشک خلفی

spinal cord

نخاع

anterior rootlets

ریشک قدامی

pia mater

نرم شامه

perivascular foot process

زائدۀ پایکیِ دور رگی

noradrenaline

نورادرنالین

Santiago Ramón y Cajal

سانتیاگو رامون کاخال 

neuroglia, glia, glial cells

نورگلیا، گلیا، سلول گلیال

astrocyte, astroglia

ستاره­سل

neuropill

نوروپیل

dura mater

سخت شامه

neuron

نورون

blood brain barrier

سد مغزی نخاعی

postsynaptic neuron

نورونِ پس­سیناپسی

serotonin

سروتونین

presynaptic neuron

نورونِ پیش­سیناپسی

ependymal cell

سلول آپاندیمی

neurotransmitter

نوروترانسمیتر

Purkynje cell

سلول پورکنژ

Nissl bodies

نیسل – اجسام

Schwann cell

سلول شوان

efferent

وابران

effector cell

سلولِ عملگر

synaptic vesicles

وزیکول­های سیناپسی

pyramidal cell

سلول هرمی

Virchow, Rudolf Carl

ویرشو، رودولف

giant pyramidal (Bets cell)

سلول هرمی غولپیکر

nucleus

هستۀ (مغزی)

synapsis

سیناپس

H&E, haematoxylin and eosin

همائو، هماتوکسیلین ائوزین  – رنگامیزی

inhibitory synapse

سیناپس کاهنده

  symmetric synapse

سیناپس متقارن


Comments

لغتنامه بافت عصبی — ۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *