لغتنامۀ بافت پوششی

بافت شناسی نظری > بافت پوششی > لغتنامۀ بافت پوششی

لغتنامۀ بافت پوششی

اپیدرم

epidermis

عروس دریایی

Jellyfish

اپیتلیوئید

epithelioid

 غده‌­ای (بافت پوششی)

glandular

اتصالِ تنگ

tight junction/ zonula occludens

قاعده

base

اتصالِ داربست

anchoring junction

کپسول بومَن

Bowman’s capsule

اتصال روزنه

gap junction/ nexus

 کراتین

keratin

استوانه‌ای (بافت پوششی)

columnar

کراتین دار

keratinized

اِسکواموس (بافت پوششی)

squamous

کلود برنارد

Claude Bernard

اندامک

organelle

لامینا بازال

basal lamina

آندوتلیوم

endothelium

لگنچه

calix

اوره

urea

لولۀ فالوپ

Fallopian tube/ oviduct/ uterine tube/ salpinx

اوروتلیا

urothelia

متابولیسم

metabolism

بافت پوششی

epithelium

متغیر(بافت پوششی)

transitional

بدون کراتین

non-keratinized

محیط داخلی

Internal environment/ milieu intérieur

پُرزک

microvillus

مرطوب (بافت پوششی سنگفرشی)

wet

پریتونئال

peritoneal

مزوتلیوم

mesothelium

پریکاردیال

pericardial

مزودرم

mesoderm

تریکوپلاکس

Trichoplax adhaerens

مژکدار

ciliated

خشک (بافت پوششی سنگفرشی)

dry

مطبق (بافت پوششی)

stratified

دکمۀ چسبنده

macula aherens/ desmosome

مطبق کاذب (بافت پوششی)

pseudo stratified

رأس (در سلول پوششی)

apex

مکعبی (بافت پوششی)

cuboidal

ریخت شناسی

morphology

موکوس

mucus

 ساده (بافت پوششی)

simple

میزراه

ureter

 سنگفرشی (بافت پوششی)

squamous

میزنای

urethra

 سینوسوئید‌

sinusoid

ناحیۀ رأسی (در سلول پوششی)

apical domain

شبه مطبق (بافت پوششی)

pseudo stratified

ناحیۀ قاعده‌ای

basal domain

 صفحۀ پایه

basal lamina

هماتوکسیلین ائوزین

hematoxylin and eosin/H&E

عرض (ناحیۀ عرضی)

lateral domain


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *