۶۱۹۷۰۵-۳

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید” slide code: 619705-3 این تیغه در همۀ حاشیه مگر قسمتی در سمت راست (سرتیر قرمز) حاوی کپسول است. انشعاب ترابکولا از کپسول به داخل پارانشیم در چند محل از … Continue reading

۶۱۹۷۰۵-۱

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید” slide code: 619705-1 این تیغه حاوی کپسول (سرتیر آبی)، پارانشیم و داربست و همۀ اجزاء میکروسکوپی تیروئید است. یرتیرهای قرمز آرتفکت چین خوردگی را نشان میدهد. سرتیر زرد … Continue reading

نمای میکروسکوپی بافتهای پوششی

‌بافت شناسی نظری > بافت پوششی> نمای میکروسکوپی بافت پوششی کلیه نمایشگاه مناسبی برای دیدن انواع بافت پوششی است. دیوارۀ خارجی گلومرول از بافت سنگفرشی ساده تشکیل شده است. مویرگ‌های داخل کلافه مویرگی نیز ازآندوتلیوم پوشیده شده که از نوع بافت سنگفرشی ساده است. نمای … Continue reading