۶۱۹۸۰۷-۱

تیغۀ میکروسکوپی رحم– مناسب برای درس رحم. slide code: 619807-1این نمونه از رحم انسانی تهیه شده و به جهت ضخامت زیادِ بافت فقط در قسمت کوچکی از آن حاوی پریمتریوم (perimetrium ) است که با پیکان سبز نمایش داده شده است.آندومتریوم … Continue reading