“کژنما”ها در نمونه‌های میکروسکوپی

همانطور که در جایی دیگر گفته‌ایم، مقصود اصلی از فن بافت‌شناسی و تهیۀ تیغۀ میکروسکوپی، به دست آوردنِ منظرۀ بافت در حالتی است که حیوان زنده بوده است. و گفنیم که هرگز این مقصود به طور کامل به دست نمی‌اید. … Continue reading