اتّساع سینوزوئید کبد – لغتنامه

آنژیکتازیِ کبدی hepatic angiectasis سانتریلوبولار centrilobular
اتساع سینوزوئید sinusoidal dilatation سندرم واکنش التهاب سیستمیک Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS)
پِری‌پورتال periportal طناب کبدی hepatic cord
پلیوزیس هپاتیس peliosis hepatis لوبول کبدی hepatic lobule
تلانژیکتازی telangiectasia منطقۀ پورتال portal area
دژنراسیون degeneration ورید مرکزی central vein
هپاتوسیت hepatocyte

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *