فضای دیسه

شکل ۴ – در تصویر فوق یک سینوزوئید به طور عرضی برش خورده است و در آن دو گلبول قرمز دیده می‌شود. در حاشیۀ آن هستۀ نازک یک سلول اندوتلیال دیده می‌شود (سرتیر سیاه). برخی از اساتید (مانند استاد کینگ) علاقه دارند … Continue reading

کبد زیر میکروسکوپ – سلولهای کبد

شکل ۵ – در سمت راست تصویر فوق، قسمتی از  یک ورید مرکزی دیده می‌شود و طناب‌های کبدی و سینوزوئیدها عمود بر دیوارۀ آن موازی با هم امتداد دارند. سلول‌های کبدی یا هپاتوسیت‌ها بیشتر فضای تصویر را پر کرده‌اند که … Continue reading

کبد

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > غدد گوارشی > کبد لغتنامۀ این لوح               کبد در یک نگاه مقدمه ورید باب و شریان کبدی از ناف کبد وارد آن می‌شوند. ورید باب حاوی خون بدون اکسیژن و پر از مواد غذایی … Continue reading