۶۱۹۷۰۵-۳

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید” slide code: 619705-3 این تیغه در همۀ حاشیه مگر قسمتی در سمت راست (سرتیر قرمز) حاوی کپسول است. انشعاب ترابکولا از کپسول به داخل پارانشیم در چند محل از … Continue reading

۶۱۹۷۰۵-۱

تیغۀ میکروسکوپی تیروئید  – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “تیروئید” slide code: 619705-1 این تیغه حاوی کپسول (سرتیر آبی)، پارانشیم و داربست و همۀ اجزاء میکروسکوپی تیروئید است. یرتیرهای قرمز آرتفکت چین خوردگی را نشان میدهد. سرتیر زرد … Continue reading